Skärgårdsinstallationer logo
Start > AVLOPP

AVLOPP

AVLOPP. Bara ordet räcker för att känna lukten. Det vill liksom inte ens finnas i medvetandet; det associerar ju till allt som man vill bli av med och vill slippa att se. Osannolikt anknyter det ändå till det goda i livet. En god miljö förutsätter ju ett bra avlopp. Vår uppgift är att hjälpa dig att skapa en god miljö. Som ditt ombud kan vi ansöka om kommunens tillstånd. Självklart levererar vi även WILLA och installerar det hos dig.

 

WILLA

Alla våra produkter är särskilt utvalda efter kustens & skärgårdarnas speciella förutsättningar. Det här är de krav som vi ställde när vi skulle välja avloppsreningsverk. WILLA uppfyller alla.

 • Verket ska kunna installeras utan omfattande ingrepp i naturen
  På åtskilliga skärgårdsfastigheter går det inte att gräva ned ett reningsverk; det är bara berg eller mycket tunna jordlager. I sådana fall måste verket kunna installeras ovan jord utan alltför omfattande krav på inbyggnad. Sprängning, schaktning & hantering av jord- & stenmassor kostar inte bara väldigt mycket pengar; det innebär framför allt att det blir mycket fula sår i naturen som tar lååååång tid att läka.
 • Verket ska vara litet och lätt så att det med rimliga insatser går att transportera både på sjön & på land
  Det ska inte behövas en särskild båt med kran för att transportera & lasta våra reningsverk. Verket ska också gå att bära eller transportera på en enkel kärra när det väl kommit ut till ön. Kunden ska också själv kunna transportera verket på fastlandet efter eller i sin bil.
 • Verket ska vara anpassat för avloppsvatten av BDT-typ
  De allra flesta fastigheter i skärgårdarna är fritidsfastigheter med toalettlösningar som inte belastar avloppsvattnet; förhoppningsvis en Cinderella förbränningstoalett. Därför behövs bara ett jämförelsevis enkelt verk som är anpassat för att hantera BDT-vatten.
 • Verket ska rena från den första litern avloppsvatten
  De allra flesta fastigheter i skärgårdarna används för fritidsändamål under helger & semestrar under vår & sommar. Det innebär att den tillförsel av näring som den biologiska reningsprocessen kräver, är både ojämn & liten. Det är därför vi väljer WILLA som ger momentan rening från första litern avloppsvatten till den sista. Det är viktigt med hänsyn till den känsliga miljön.
 • Verket ska vara enkelt att sköta & driva
  Självklart ska den dyrbara fritiden användas för just fritid. Vi vill därför att det ska vara enkelt att sköta våra avloppsreningsverk. Insatserna ska begränsas till en enkel start på våren och ett lika enkelt stopp på hösten. Lika viktig är att den löpande skötseln är minimal & billig. 
 • Verket ska vara enkelt att installera
  En normalt händig person ska kunna installera verket med stöd av vägledning från oss. Det sparar pengar.

WILLA avloppsreningsverk är litet och lättplacerat; det mäter bara 123 cm på höjden och har en diameter på 60 cm.

Det är tillverkat av rostfritt stål, vilket ger det en avsevärd livslängd och mycket bra skydd mot korrosion. Vikten är bara 45 kg, vilket gör det lätt att transportera även i en liten roddbåt. Det är dessutom mycket lättplacerat, det behöver bara en halv kvadratmeter golv- eller markyta.

WILLA är endast avsett för BDT-vatten. Det arbetar enligt principer som naturen själv använder för att rena vatten. Metoden, som har utvecklats i samarbete med universiteten i Helsingfors och Villmanstrand, har belönats med flera utmärkelser.

WILLA är avsedd för fastigheter med upp till fem personer eller som genererar högst 750 liter avloppsvatten per dygn.

Reningseffekten är mycket god; BDT-vatten renas så att >90% av det organiska materialet, >85% av fosforen & >90% av kvävet tas bort. Därmed uppfyller WILLA de högsta reningskraven.

Verket är uppdelat i två avdelningar (volymer). I den övre placeras en filterpåse som är fylld med träfiber. När den är förbrukad kan den brännas eller komposteras. I den undre avdelningen placeras ett material som binder fosfor. Till utloppsröret kan även en UV-lampa anslutas som steriliserar det renade vattnet.

PRIS: 28.750 SEK inklusive moms

Läs mer:

Så här fungerar WILLA »

Bruks- och skötselanvisning WILLA »

BUFFERTKÄRL

Monteras inne i WILLA om verket regelbundet utsätts för tillfälligt höga flöden, exempelvis när dusch, tvätt- & diskmaskin används samtidigt. Skapar ett utjämnat flöde över filtermassan.

PRIS: 3.650 SEK inklusive moms

PUMPBRUNN

Monteras före WILLA om avloppsvattnet inte går att leda in i verket med självfall. Undervattenspump för transport av vattnet till WILLA ingår.

PRIS: 8.950 SEK inklusive moms

 

FILTERPÅSE

Filterpåsen fångar avfall & slam i avloppsvattnet & svarar för den huvudsakliga reningen av avloppsvattnet. 

Byte ska ske minst en gång per år eller när massan är så mättad av avfall & slam att avloppsvattnet inte längre rinner undan ordentligt.

PRIS: 875 SEK inklusive moms

 

FOSFORBINDARE

Påse med granulat som binder fosfor. Innehållet i två (2) påsar är avsedda för ett byte. Behövs om WILLA tillförs avloppsvatten som är uppblandat med urin eller om kraven på reduktion av fosfor är särskilt höga.

Byte ska ske minst en gång per år eller när det renade vattnets pH är lägre än 8.

PRIS: 1.350 SEK inklusive moms

Avloppsvatten

Avloppsvatten från hushåll är av två typer; med eller utan fekalier & urin. Ofta används beteckningar som "svartvatten" respektive "gråvatten". Den senare avloppstypen kallas även BDT- vatten (Bad-, Disk- & Tvättvatten).

I skärgårdarna är BDT-vatten den ojämförligt mest vanliga typen av avloppsvatten. Det har minst påverkan på miljön, särskilt om valet av tvätt- & disk- medel är miljömedvetet (fosfatfritt). Det är därför också enklast & billigast att rena. Det självklara valet bör därför vara att använda en förbränningstoalett & enbart fosfatfria, miljömärkta tvätt- & diskmedel.


Lagstiftning

Lagstiftningen om avlopp & avlopps- rening är numera ganska enkel: Uppfyller en viss reningsteknik (eller ett visst avloppsreningsverk) lagstiftningens krav på reningseffekt, är tekniken i princip godkänd att använda.

I skärgårdarna ställs oftast krav på att reningseffekten ska vara hög, vilket bland annat innebär att verket ska avskilja:

   ≥ 90% av organiskt material (BOD)
   ≥ 70% av fosfor
   ≥ 50% av kväve


Platsbrist

"Det enda det är gott om, är ont om plats" brukar vi säga om förutsättningarna för att installera avloppsreningsverk i skärgården. Ju längre ut i skärgården man kommer desto större är bristen på tillräckligt djupa jordlager som verken kan grävas ned i & som kan användas för infiltration eller efterpolering. Många verk, kanske de allra flesta, kräver jordlager på två meter eller mer & som dessutom har tillräcklig horisontell utbredning. Själva verket kanske behöver 10 m² & bädden för efterpolering 20 m².

Till detta kommer att de ingrepp i naturen som krävs för att gräva ned ett verk, naturligtvis ger stora & fula sår som tar mycket lång tid att läka. Sår efter en brutal sprängning läks aldrig.

I mellan- & ytterskärgårdarna är det närmast en regel att det helt enkelt inte går att gräva ned en avloppsanläggning.

I sådana fall är man hänvisad till reningsverk som är byggda för att tåla en installation ovan mark. Finns inte utrymmen redan tillgängliga, måste man därför antingen bygga in verket i ett litet hus eller fylla upp med massor runt & över verket. Det är inte svårt att föreställa sig vad kostnaderna för en sådan installation kan bli och hur det kommer att se ut.

Fult sa Bill. Rena övergreppet sa Bull.

 

bill__bull.jpg

Så här blev det när det inte gick att gräva ned reningsverket. Två stora & dyra hus för att dölja eländet.

                       fluga3.jpg

Biologisk rening

Små avloppsreningsverk arbetar regelmässigt med så kallad biologisk rening. Det innebär, förenklat uttryckt, att mikroorganismer används för att rena avloppsvattnet. Som framgår av namnet rör det sig om levande organismer som behöver näring för att överleva. Den här reningstekniken kräver därför att verket tillförs avloppsvatten i ett kontinuerligt & jämt flöde. Annars dör mikro-organismerna & reningseffekten upphör.

 

Tillförsel av näring

Ju större mängder avloppsvatten som ett avloppsreningsverk hanterar, desto mindre känsligt är verket för variationer i tillförseln av avloppsvatten (närings- tillförseln). Det beror huvudsakligen på att den maga-sinerade mängden avloppsvatten är större & att risken för att mikro- organismerna därmed ska bli utan näring är mindre. Omvänt gäller givetvis att ju mindre verken är, desto känsligare är de för avbrott i tillförseln av näring.

 

Lång återhämtningstid

Generellt gäller att mikroorganismerna successivt dör när mängden näring minskar. Ju mindre näring som finns magasinerad, ju snabbare sker den processen. I ett litet verk kan man därför räkna med att samtliga organismer är döda efter några dagar utan näring. När avloppsvatten (näring) tillförs på nytt tar det däremot regelmässigt minst en vecka innan det finns en ny population mikro-organismer på plats som kan göra reningsjobbet.

 

Dålig eller ingen rening

Fritidshus används oftast oregelbundet & under kortare tider; mest under helger, under någon vecka runt sportlov, påsk, jul & nyår samt under några semesterveckor. Boende i fritidshus genererar också generellt avsevärt mindre mängder avloppsvatten än i fastigheter för permanent boende. Det betyder att biologisk rening inte är ett bra alternativ för avloppsreningsverk för fritidshus.
Den fungerar aldrig fullt ut.

Till sidans topp

E-post: info@skargardsinstallationer.se
Telefon Sverige: 0707 505250
Telefon International: +46 707 505250

Frankerad Post:
Klefvingevägen 12 B
S-13461 INGARÖ
SWEDEN