Skärgårdsinstallationer logo
Start > VATTEN > AVSALTNING

Avsaltning och avsaltningsanläggningar

Omvänd osmos

Enligt Nationalencyklopedien är osmos ’transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler’. Transporten sker med hjälp av ett tryck, osmotiskt tryck. Osmos är en naturlig process i organismernas celler.

Genom att ’vända’ på den osmotiska processen kan man exempelvis avsalta sjövatten i avsaltningsanläggningar. Tekniken går ut på att pumpa sjövatten med ett visst tryck mot ett membran som efterliknar ett cellmembran. Med pumpen skapas ett tryck som är större än det osmotiska tryck som annars driver processen. Membranet skiljer molekyler av olika ämnen från varandra, exempelvis vattenmolekyler från saltmolekyler, precis som i en cell.

Det intressanta med tekniken i den typen av avsaltningsanläggningar är att den enbart bygger på naturliga, fysikaliska lagar & således inte kräver kemikalier eller andra additiv. Den utvecklades av NASA redan på 1950-talet.

BÄSTA dricksvattnet

Ett avsaltat vatten är alltid bättre än ett brunnsvatten. Du VET att du får, hur mycket du får & vad du får. Du är helt oberoende av grundvattennivåer, torka & miljöpåverkan.

I en avsaltningsanläggning med omvänd osmos avskiljs salter, läkemedelsrester, dioxiner, algtoxiner, bekämpningsmedel, kalk & alla möjliga andra substanser från vattnet. Det producerade vattnet blir superrent eftersom det bara består av vattenmolekyler. Faktum är att vattnet blir för rent. För att bland annat få rätt pH & hårdhet (dH) behandlas det med en speciell mineralblandning som ger vattnet de egenskaper som det behöver för att smaka gott, vara hälsosamt, vara skonsamt mot maskiner & ledningsnät & fungera väl vid exempelvis tvätt. 

Avsaltningsmaskinen i avsaltningsanläggningen

Vi arbetar endast med avsaltningsanläggningar från AFFLUX Water. Det är marknadens i särklass bästa & de är speciellt utvecklade för Östersjöns vatten. De finns i flera storlekar, men de mest vanliga är ROLUX-seriens tre maskiner som producerar respektive 100, 200 & 300 liter per timme (R100, R200 & R300). Gemensamt för alla tre är att de förbrukar lika mycket energi; <2kW per timme (750W för högtryckspump & <1100W för sjövattenpump).

rolux100.jpg

ROLUX100 avsaltningsanläggning har två membran & högtryckspumpen inbyggd i chassiet. Den kan enkelt  byggas ut med ytterligare ett membran & får då samma kapacitet som ROLUX200.

 

rplux100_2.jpg

Den hemliga baksidan på en ROLUX100 avsaltningsanläggning. Observera de två membranen till vänster.

 

Vi anser att driftstiden för en ROLUX avsaltningsanläggning inte bör vara längre än omkring fyra timmar per dygn. På den tiden producerar en R100 ca 400 liter, en R200 ca 800 liter & en R300 ca 1200 liter dricksvatten. Kostnaderna för driften blir desamma för alla maskiner eller ca 12 SEK efter 1,50 SEK/kWh. Räknar vi i stället på vad 100 liter vatten kostar blir det 3,00 SEK, 1,50 SEK & 1,00 SEK.

Utöver kostnaden för elektricitet tillkommer kostnader för filter, mineral, underhåll, service & slitage. En sådan beräkning bygger naturligtvis på vilken maskin det handlar om. Det tar tre gånger så lång tid att producera en given mängd vatten med en R100 som med en R300. Och det påverkar förstås förbrukningen av sjövattenfilter, slitaget på sjövattenpumpen, underhålls- & servicebehovet samt inte minst livslängden. Den sammanlagda kostnaden påverkas också i hög grad på vad du vill & kan göra själv, hur bra sjövatten du har, hur mycket maskinen används & framför allt hur den sköts löpande.

ruta.jpg

Automatik

Vi gillar automatik. Ju mer automatik, desto mer tid för roligare sysslor än skruvande. ROLUX avsaltningsanläggning har flera automtiska funktioner:

automatik_ii.jpg

Sjövattenledningen

Allt börjar med sjövattnet. En sjövattenledning sänks med betongvikter så att den ligger still på sjöbotten. Ledningen (slangen) kan vara så lång som 150 meter. Den mynnar utåt i ett sjövattenintag på optimalt djup, helst >5 meter. Ledningen ansluts till en sjövattenpump som antingen kan vara torrställd (stå på land) eller vara placerad direkt i sjön (undervattenspump).

rolux100.jpg

Utläggning av sjövattenledning till avsaltningsanläggning. Först har slangen dragits ut i hela sin längd & placerats där den ska ligga. Sedan monteras betongvikterna, en på ungefär var tredje meter. När slangen fyllts med vatten sjunker den. Notera betongvikten längst ned i bild.

Sjövattnet

Du får inte bättre dricksvatten än det sjövatten du använder för avsaltningsprocessen i avsaltningsanläggningen. Sjövattnets kvalitet & temperatur avgör exempelvis hur mycket vatten som produceras, hur ofta sjövattenfiltren måste bytas, dricksvattnets temperatur, avsaltningsmaskinens livslängd & underhållsbehov. Därför bör sjövattnet tas in på åtminstone fem meters djup där vattenomsättningen är god & vatten­­temperaturen är stabil & låg.

Sjövattenintaget, flytbojarna (som lyfter intaget från botten) & repen är omtyckta av framför allt havstulpaner & musslor. Ofta, tyvärr alltför ofta, har de en så kraftig beväxning att flytbojarna inte orkar hålla upp intaget från botten. Och mycket värre, silen på intaget är helt igensatt. Ett sådant 'sjövattenintag' är en katastrof för framför allt sjövattenpumpen & avsaltningsmaskinen. Därför måste självklart sjövattenintaget kontrolleras & rengöras regelbundet . Ha en sil i reserv så går det snabbare

sjovattenintag.jpg

Sjövattenintag som ingen har brytt sig om på flera år. Varken sjövatten­pumpen eller avsaltningsmaskinen fungerade. Förstås.

sjovattenintag2.jpg

RIKTIGT geggigt sjövattenintag.
Hur det påverkade sjövattenpumpen, avsaltningsmaskinen & dricksvattnet
är uppenbart.

sjovattenintag3.jpg

Nytt sjövattenintag
Så här ska det se ut. Alltid!

Saltvatten i brunnen?

Har du saltvatten i brunnen? Lugn, det finns hjälp! Om brunnen ger gott om vatten, säg minst 200 liter per timme, går det utmärkt att använda en avsaltningsmaskin och avsaltningsanläggning för att producera dricksvatten. 

Sjövattenpump

Pumpar är generellt dåliga på att suga, men bra på att trycka. Av fysikaliska skäl ska man därför inte räkna med sugande (torrställda) pumpar om sughöjden (uppfordringshöjden) närmar sig fem meter. Med en undervattenpump blir allting lättare; det finns ingen sughöjd att bry sig om, vattentrycket kan anpassas efter geografin & vattenbehovet, den är helt tyst och den behöver inte tömmas på hösten eller driftsättas på våren. Men visst, det kan ändå vara en god idé att ta upp en sådan pump på hösten för att minska korrosionen på den.

rolux100.jpg

En undervattenspump för sjövatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rplux100_2.jpg

En slitstark, torrställd sjövattenpump.

Filter i en avsaltningsanläggning

När sjövattnet har pumpats upp ska det renas innan det processas i avsaltnings­maskinen. Ju renare sjövatten, desto mindre slitage på maskinen & bättre kvalitet på dricksvattnet.

I en behållare med fem 20” filter avskiljs först alla partiklar >5 µm. Därefter trycks vattnet över till ett dubbelfilter 20” som tar bort att partiklar som är >1 µm. När sjövattnet passerat de bägge filtren leds det in i avsaltningsmaskinen.

Det är mycket viktigt att kontrollera både sjövattenintaget & -filtren regelbundet. Om organiska & oorganiska partiklar sugs in i systemet syns det snabbt på sjövattenfiltren. När de blir skitiga måste sjövattenpumpen jobba hårdare. Dessutom sätts membranen i avsaltningsmaskinen igen & mindre dricksvatten produceras.

Ett komplett filterbyte (sju filter) kostar en dryg tusenlapp. Undvik onödiga kostnader för filterbyten & för service genom att göra regelbundna kontroller!

Observera att behovet av kontroller varierar över året! Största påväxten av havstulpaner, som är mest besvärliga, sker i slutet av juli – början av augusti. På Skärgårdsstiftelsens hemsida finns aktuell information om havstulpanernas tillväxt i olika vattenområden.

Avsaltning

När sjövattnet kommer in i maskinen övervakas trycket av en tryckvakt som stänger ned maskinen om trycket minskar till omkring 1,5 bar eller mindre. När sjövattnet passerat tryckvakten leds det in i en högtryckspump. Den ska, tillsammans med det tryck som sjövattenpumpen ger (idealiskt 4-5 bar), leverera det sammanlagda tryck på 15 bar som behövs för att avskilja vattenmolekylerna från alla andra molekyler (främst salter) i sjövattnet (Östersjövatten).

När sjövattnet har tryckts genom de semipermeabla membranen i avsaltningsmaskinen har vattenmolekylerna separerats från övriga molekyler. Det rena vattnet pumpas till tanken via en mineraliseringsenhet. Vattnet med de separerade salterna & övriga ämnen skickas tillbaka till sjön i en särskild ledning. Räkna med att knappt hälften av sjövattnet blir dricksvatten.

Behandling

När det producerade dricksvattnet har lämnat avsaltningsmaskinen pumpas det över till en mineraliseringsenhet. I denna finns en speciell mineralblandning som vattnet passerar igenom. Denna behandling ger vattnet rätt pH & hårdhet (dH) & de egenskaper som det behöver för att smaka gott, vara hälsosamt, vara skonsamt mot maskiner & ledningsnät & fungera väl vid exempelvis tvätt. 

Mineralblandningen ska bytas åtminstone en gång per år. Kolla med en pH-sticka (finns på apoteken) att pH-värdet ligger runt 8. Om det inte gör det, byt mineral. Ett byte kostar runt 500 SEK.

Lagring

Eftersom en avsaltningsmaskin i en avsaltningsanläggning inte kan producera vatten i den takt som momentant behövs, lagras det först i en tank varifrån det sedan pumpas ut i ledningsnätet. Vi har en mängd tankar med olika storlekar & former. Det finns därför garanterat en tank för varje behov. Utgå från att tankens volym ska rymma dricksvatten för ett dygn (150-200 liter per person & dygn).avsaltningsplatta.jpg

 

 

Till sidans topp

E-post: info@skargardsinstallationer.se
Telefon Sverige: 0707 505250
Telefon International: +46 707 505250

Frankerad Post:
Klefvingevägen 12 B
S-13461 INGARÖ
SWEDEN