Skärgårdsinstallationer logo
Start > VATTEN > AVSALTNING

Avsaltning och avsaltningsanläggningar

Omvänd osmos

Enligt Nationalencyklopedien är osmos ’transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler’. Transporten sker med hjälp av ett tryck, osmotiskt tryck. Osmos är en naturlig process i organismernas celler.

Genom att ’vända’ på den osmotiska processen kan man exempelvis avsalta sjövatten i avsaltningsanläggningar. Tekniken går ut på att pumpa sjövatten med ett visst tryck mot ett membran som efterliknar ett cellmembran. Med pumpen skapas ett tryck som är större än det osmotiska tryck som annars driver processen. Membranet skiljer molekyler av olika ämnen från varandra, exempelvis vattenmolekyler från saltmolekyler, precis som i en cell.

Det intressanta med tekniken i den typen av avsaltningsanläggningar är att den enbart bygger på naturliga, fysikaliska lagar & således inte kräver kemikalier eller andra additiv. Den utvecklades av NASA redan på 1950-talet.

BÄSTA dricksvattnet

Ett avsaltat vatten är alltid bättre än ett brunnsvatten. Du VET att du får, hur mycket du får & vad du får. Du är helt oberoende av grundvattennivåer, torka & miljöpåverkan.

I en avsaltningsanläggning med omvänd osmos avskiljs salter, läkemedelsrester, dioxiner, algtoxiner, bekämpningsmedel, kalk & alla möjliga andra substanser från vattnet. Det producerade vattnet blir superrent eftersom det bara består av vattenmolekyler. Faktum är att vattnet blir för rent. För att bland annat få rätt pH & hårdhet (dH) behandlas det med en speciell mineralblandning som ger vattnet de egenskaper som det behöver för att smaka gott, vara hälsosamt, vara skonsamt mot maskiner & ledningsnät & fungera väl vid exempelvis tvätt. 

Avsaltningsmaskinen i avsaltningsanläggningen

Vi arbetar endast med avsaltningsanläggningar från AFFLUX Water. Det är marknadens i särklass bästa & de är speciellt utvecklade för Östersjöns vatten. De finns i flera storlekar, men de mest vanliga är ROLUX-seriens tre maskiner som producerar respektive 100, 200 & 300 liter per timme (R100, R200 & R300). Gemensamt för alla tre är att de förbrukar lika mycket energi; ca 1 kW per timme (550W för vardera högtryckspump & sjövattenpump).

rolux100.jpg

ROLUX100 avsaltningsanläggning har två membran & högtryckspumpen inbyggd i chassiet. Den kan enkelt byggas
ut med ytterligare ett membran & får då samma kapacitet som ROLUX200.

 

rplux100_2.jpg

Den hemliga baksidan på en ROLUX100 avsaltningsanläggning. Observera de två membranen till vänster.

 

Vi anser att driftstiden för en ROLUX avsaltningsanläggning inte bör vara längre än omkring fem-sex timmar per dygn. På den tiden producerar en R100 ca 500 liter, en R200 ca 1000 liter & en R300 ca 1500 liter dricksvatten. Räkna med att en person förbrukar runt 150 liter vatten per dygn. En familj med fyra personer behöver därför omkring 600 liter vatten per dygn. Därutöver behövs en reserv för att klara oväntade besök, reparationer, haverier, service eller liknande händelser. Reserven bör motsvara den normala förbrukningen under ett dygn.

Utöver kostnaden för elektricitet tillkommer kostnader för filter, mineral, underhåll, service & slitage. En sådan beräkning bygger naturligtvis på vilken maskin det handlar om. Det tar tre gånger så lång tid att producera en given mängd vatten med en R100 som med en R300. Och det påverkar förstås förbrukningen av sjövattenfilter, slitaget på sjövattenpumpen, underhålls- & servicebehovet samt inte minst livslängden. Den sammanlagda kostnaden påverkas också i hög grad på vad du vill & kan göra själv, hur bra sjövatten du har, hur mycket maskinen används & framför allt hur den sköts löpande.

ruta.jpg

Automatik

Vi gillar automatik. Ju mer automatik, desto mer tid för roligare sysslor än skruvande. ROLUX avsaltningsanläggning har flera automtiska funktioner:

automatik_ii.jpg

Sjövattenledningen

Allt börjar med sjövattnet. En sjövattenledning sänks med betongvikter så att den ligger still på sjöbotten. Ledningen (slangen) kan vara mycket lång; vi har installerat 350 meter långa sjövattenledningar. Den mynnar utåt i ett sjövattenintag på optimalt djup, helst >5 meter. Ledningen ansluts till en sjövattenpump som antingen kan vara torrställd (stå på land) eller vara placerad direkt i sjön (undervattenspump). Vi har helt & hållet gått över till undervattenspumpar; de väsnas inte, har inget sjövattenintag som måste rensas regelbundet, behöver varken tas upp på hösten eller startas på våren, är driftsäkra & levererar enorma mängder sjövatten. Den närmast obegränsade tillgången på sjövatten medger att det finns gott om vatten för tekniska ändamål; brandbekämpning, tvätta bryggor, båtar, berg & annat. rolux100.jpg

Utläggning av sjövattenledning till avsaltningsanläggning. Först har slangen dragits ut i hela sin längd & placerats där den ska ligga. Sedan monteras betongvikterna, en på ungefär var tredje meter. När slangen fyllts med vatten sjunker den. Notera betongvikten längst ned i bild.

Sjövattnet

Du får inte bättre dricksvatten än det sjövatten du använder för avsaltningsprocessen i avsaltningsanläggningen. Sjövattnets kvalitet & temperatur avgör exempelvis hur mycket vatten som produceras, hur ofta sjövattenfiltren måste bytas, dricksvattnets temperatur, avsaltningsmaskinens livslängd & underhållsbehov. Därför bör sjövattnet tas in på åtminstone sex meters djup där vattenomsättningen är god & vatten­­temperaturen är stabil & låg.

Om du har en torrställd sjövattenpump har du ett sjövattenintaget som hålls uppe från bottnen med flytbojar. Men intaget, flytbojarna & repen är omtyckta av framför allt havstulpaner & musslor. Ofta, tyvärr alltför ofta, har de en så kraftig beväxning att flytbojarna inte orkar hålla upp intaget från botten. Och mycket värre, silen på intaget är helt igensatt. Ett sådant 'sjövattenintag' är en katastrof för framför allt sjövattenpumpen & avsaltningsmaskinen. Därför måste självklart sjövattenintaget kontrolleras & rengöras regelbundet.

sjovattenintag.jpg

Sjövattenintag som ingen har brytt sig om på flera år. Varken sjövatten­pumpen eller avsaltningsmaskinen fungerade. Förstås.

sjovattenintag2.jpg

RIKTIGT geggigt sjövattenintag.
Hur det påverkade sjövattenpumpen, avsaltningsmaskinen & dricksvattnet
är uppenbart.

sjovattenintag3.jpg

Nytt sjövattenintag
Så här ska det se ut. Alltid!

Saltvatten i brunnen?

Har du saltvatten i brunnen? Lugn, det finns hjälp! Om brunnen ger gott om vatten, säg minst 200 liter per timme, går det utmärkt att använda en avsaltningsanläggning för att producera dricksvatten. 

Sjövattenpump

Pumpar är generellt dåliga på att suga, men bra på att trycka. Av fysikaliska skäl ska man därför inte räkna med sugande (torrställda) pumpar om sughöjden (uppfordringshöjden) närmar sig fem meter. Med en undervattenpump blir allting lättare; det finns ingen sughöjd att bry sig om, vattentrycket kan anpassas efter geografin & vattenbehovet, den är helt tyst och den behöver inte tömmas på hösten eller driftsättas på våren. 

rolux100.jpg

En undervattenspump för sjövatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rplux100_2.jpg

En slitstark, torrställd sjövattenpump.

Filter i en avsaltningsanläggning

När sjövattnet har pumpats upp ska det renas innan det processas i avsaltnings­maskinen. Ju renare sjövatten, desto mindre slitage på maskinen & bättre kvalitet på dricksvattnet.

I en behållare med fem 20” filter avskiljs först alla partiklar >5 µm. Därefter trycks vattnet över till ett dubbelfilter 20” som tar bort att partiklar som är >1 µm. När sjövattnet passerat de bägge filtren leds det in i avsaltningsmaskinen.

Det är mycket viktigt att kontrollera både sjövattenintaget & -filtren regelbundet. Om organiska & oorganiska partiklar sugs in i systemet syns det snabbt på sjövattenfiltren. När de blir skitiga måste sjövattenpumpen jobba hårdare. Dessutom sätts membranen i avsaltningsmaskinen igen & mindre dricksvatten produceras.

Ett komplett filterbyte (sju filter) kostar en dryg tusenlapp. Undvik onödiga kostnader för filterbyten & service genom att göra regelbundna kontroller! Ett självrengörande sjövattenfilter sänker kostnaderna för engångsfiltren rejält & gör det betydligt enklare att sköta anläggningen. 

Observera att behovet av kontroller varierar över året! Största påväxten av havstulpaner, som är mest besvärliga, sker i slutet av juli – början av augusti. På Skärgårdsstiftelsens hemsida finns aktuell information om havstulpanernas tillväxt i olika vattenområden.

Avsaltning

När sjövattnet kommer in i maskinen övervakas trycket av en tryckvakt som stänger av maskinen om trycket minskar till omkring 1,5 bar eller mindre. När sjövattnet passerat tryckvakten leds det in i en högtryckspump. Den ska, tillsammans med det tryck som sjövattenpumpen ger (idealiskt 4-5 bar), leverera det sammanlagda tryck på 15 bar som behövs för att avskilja vattenmolekylerna från alla andra molekyler (främst salter) i sjövattnet (Östersjövatten).

När sjövattnet har tryckts genom de semipermeabla membranen i avsaltningsmaskinen har vattenmolekylerna separerats från övriga molekyler. Det rena vattnet pumpas till en lagringstank via en mineraliseringsenhet. Vattnet med de separerade salterna & övriga ämnen skickas tillbaka till sjön i en särskild ledning. Räkna med att knappt hälften av sjövattnet blir dricksvatten.

Behandling

När det producerade dricksvattnet har lämnat avsaltningsmaskinen pumpas det över till en mineraliseringsenhet. I denna finns en speciell mineralblandning som vattnet passerar igenom. Denna behandling ger vattnet rätt pH & de övriga egenskaper som krävs för att vattnet ska smaka gott, vara hälsosamt, vara skonsamt mot maskiner & ledningsnät & fungera väl vid exempelvis tvätt. 

Mineralblandningen ska bytas åtminstone en gång per år. Kolla med en pH-sticka (finns på apoteken) att pH-värdet ligger runt åtta (8). Om det inte gör det, byt mineral. Ett byte kostar runt 500 SEK.

Lagring

Eftersom en avsaltningsmaskin i en avsaltningsanläggning inte kan producera vatten i den takt som momentant behövs, lagras det först i en tank varifrån det sedan pumpas ut i ledningsnätet. Vi har en mängd tankar med olika storlekar & former. Det finns därför garanterat en tank för varje behov. Utgå från att tankens volym ska rymma dricksvatten för ett dygn (150-200 liter per person & dygn plus en reserv; se ovan).avsaltningsplatta.jpg

 

 

Till sidans topp

E-post: info@skargardsinstallationer.se
Telefon Sverige: 0707 505250
Telefon International: +46 707 505250

Frankerad Post:
Klefvingevägen 12 B
S-13461 INGARÖ
SWEDEN